Select your language:

Komise pro bezpe?nost kontrastních látek Evropské spole?nosti urogenitální radiologie (Contrast Media Safety Committee of the European Society of Urogenital Radiology – ESUR) je hrdá, že m?že p?edstavit 9. verzi Sm?rnice pro používání kontrastních látek.

 

 

V roce 2014 vyšlo t?etí vydání publikace ”Kontrastní látky: Otázky bezpe?nosti a sm?rnice ESUR” (Springer, N?mecko).P?edstavuje základ pro doporu?ené postupy uvedené v této brožu?e.

Sm?rnice verze 9 zahrnuje nové ?ásti v sekci obecných akutních nežádoucích reakcí (klasifikace, zaznamenávání nežádoucích reakcí, zah?ívání jódových kontrastních látek) a renálních nežádoucích reakcí (stanovování renálních funkcí, pacienti s mnoho?etným myelomem).  Byly také dopln?ny nové oddíly o používání kontrastních látek v pediatrii, o jejich “off-label” užití a o srpkovité anemii. N?které z nadpis? a uspo?ádání textu byly zm?n?ny, aby byly sm?rnice snadn?ji použitelné: viz Stru?ný pr?vodce na prot?jší stránce k rychlému vyhledávání klí?ových témat v této brožu?e.

Doufáme, že se Vám nová brožura líbí, že bude p?ínosem pro Vaši praxi a ku prosp?chu všech našich pacient?.Komentá?e a otázky uvítáme na webových stránkách ESUR www.esur.org/guidelines, kde lze tyto sm?rnice nalézt v elektronické podob?.

 

Komise pro bezpe?nost kontrastních látek ESUR (CMSC)

?erven 2014

Henrik S. Thomsen, p?edseda

 

POZNÁMKA:  Doporu?ené  postupy vydané CMSC jsou, všude kde je to možné, pokud možno založeny na d?kazech vycházejících z literatury. V p?ípad? nedostate?né míry dostupných d?kaz? v literálních zdrojích vycházejí sm?rnice z usnesení komise.

N?které doporu?ené postupy vydané CMSC se mohou lišit od souhrnných informací o p?ípravku (SPC, p?íbalový leták), a/nebo od doporu?ených postup? vypracovaných národními nebo jinými radiologickými spole?nostmi.

PRÁVNÍ UPOZORN?NÍ:Komise a auto?i 9. verze CMSC sm?rnic nenesou žádnou opov?dnost za obsah jejich p?ekladu do jiných jazyk?.

 


QUICKGUIDE TIL CMSC KONTRASTSTOF GUIDELINES, VERSION 9.0

SEKTION A: GENERELLE BIVIRKNINGER

Indeholder materiale om:
• Akutte bivirkninger ved jod- og gadoliniumholdige kontraststoffer og ultralydskontraststoffer.

• Håndtering af akutte bivirkninger ved jod- og gadoliniumholdige kontraststoffer og ultralydskontraststoffer.

• Sene bivirkninger.

• Thyrotoxicosis.

• Nefrogen systemisk fibrose (NSF)

SECTION B: RENALE BIVIRKNINGER (KONTRASTSTOFINDUCERET NEFROPATI, CIN)

Indeholder materiale om:
• Måling af nyrefunktion.

• Renale bivirkninger ved jod- og gadoliniumholdige kontraststoffer.

• Metformin.

SECTION C: DIVERSE

Alle andre emner for hvilke komiteen har guidelines, inkluderende:

• Pædiatrisk brug af kontraststoffer.

• Kontraststof ekstravasation

• Graviditet og amning

• Ultralydskontraststoffer

• Bariumkontraststoffer

• Off-label anvendelse af kontraststof

 

Komise pro bezpe?nost kontrastních látek Evropské spole?nosti urogenitální radiologie (Contrast Media Safety Committee of the European Society of Urogenital Radiology – ESUR) je hrdá, že m?že p?edstavit 9. verzi Sm?rnice pro používání kontrastních látek.